OFFROADER.BG
ПОТРЕБИТЕЛИ
Последно регистриран: Marthaweern
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА OFFROADER.BG


 Глава 1. Общи разпоредби.

 1. OFFROADER.BG e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България.

2. Настоящият документ съдържа Общите условия на Договора за ползване на предоставяните от "ДЕБОТЕХ ГРУП" ООД, наричано по долу „Дружеството”  информационни услуги и ресурси, посредством уебсайта OFFROADER.BG  и урежда отношенията между "ДЕБОТЕХ ГРУП" ООД и всеки един от потребителите на OFFROADER.BG.

Глава 2. Регистрация

3. За да използва услугите, предоставяни чрез OFFROADER.BG потребителят е длъжен да попълни електронна форма за регистрация да се запознае с Общите условия за ползване на уебсайта и да декларира съгласие с тях. Ако потребителят е непълнолетен, той декларира и съгласието на родител/настойник.

4. При регистрацията си потребителят посочва потребителско име и парола. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които потребителят се индивидуализира. Ако потребителското име не е вече заето, потребителят получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва услугите на OFFROADER.BG. Дружеството не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на потребителят, за това дали то засяга права на трети лица.

5. Регистрацията на потребител в OFFROADER.BG, има силата на съгласие за сключване на договор между него и Дружеството. След регистрацията си потребителят получава на посочения от него e-mail адрес съобщение, което съдържа потребителското име и паролата на потребителя, и което представлява потвърждение за сключване на договора по силата на Общите условия за ползване на уебсайта. При запознаване и изразяване на съгласие с Общите условия, потребителя извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.

6. Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни относно самоличността си, изискуеми в съответната електронна форма за регистрация. Потребителят гарантира, че данните, предоставени при регистрацията са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно. Дружеството има право да заличи регистрацията на всеки потребител, за който се установи, че е предоставил неверни данни. Потребителят се съгласява, част от информцията да бъде използвана за маркетингови и статически цели от Дружеството.

7. При регистрацията си всеки потребител заявява потребителско име и парола, с които ще ползва услугите, предоставяни чрез OFFROADER.BG. Потребителят се задължава да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица. Дружеството не носи отговорност за вреди настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

8. Всеки потребител може да заличи своята регистрация в OFFROADER.BG следвайки указанията посочени в уебсайта. При заличаване на регистрацията си потребителят се отказва от всички права, които e имал в уебсайта. OFFROADER.BG няма задължение да възстанови регистрацията.

9. Всяка информацията,  снимките,  видео,  публикувани от потребителите в уебсайта, могат да се използват и публикуват във всички интерфейси на OFFROADER.BG, дори след заличаване на профила на потребителя, който ги е публикувал.

10. Дружеството има право чрез OFFROADER.BG да предлага ползването на определени платени услуги, за които освен регистрация се изисква заявяване и заплащане на определена цена от потребителя.

11. Условията за ползване на конкретна платена услуга са индивидуални за всяка една такава и са изрично описани на съответното място. Когато потребителят желае да използва някоя от платените услуги, предоставяни чрез OFFROADER.BG, той прави конкретна заявка. За платената заявка се прилагат правилата на настоящите общи условия, доколкото за съответната услуга не е предвидено друго. Дружеството предоставя на потребителя достъп до заявената платена услуга в разумен срок след плащане на цената. Всички цени са с включен ДДС.

Глава 3. Потребителски профил

12. Чрез потребителското си име и парола потребителят получава достъп до своя профил, както и възможност да ползва услугите на OFFROADER.BG

13. Потребителският профил представлява обособена част от уебсайта OFFROADER.BG, съдържаща информация за регистрирания потребител.

14. Информацията в Потребителският профил е публична и може да се види от останалите потребители на OFFROADER.BG.

15. Чрез потребителския си профил потребителят може да използва, настройва, активира или дезактивира различни услуги, да публикува статии, фотогалерии, видео, да кореспондира чрез лични съобщения с другите потребителина уебсайта, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си, да прекрати регистрацията си в OFFROADER.BG и др.

16. Всеки потребител може да има само един активен профил.

 Глава 4. Права и задължения на потребителите.

17. Потребителите имат право да ползват услугите, предоставяни от Дружеството чрез OFFROADER.BG, при спазване на настоящите общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги, и законодателството на Република България.

18. Потребителят има право свободно и неограничено, по всяко време, да променя/ актуализира предоставените от него при регистрацията данни, като спазва предвиденото в настоящите общи условия.

19. Потребителят трябва своевременно да уведоми администраторите, ако установи нарушаване на настоящите Общи условия за полазане на уебсайта.

20. Потребителите нямат право да ползват OFFROADER.BG за търговски цели. Нямат право да публикуват на линкове, реклами, статии, обяви, снимки или видео  с търговска цел. Същото важи и за личните съобщения. Това не се отнася за потребителите със статут на Търговски партньори.

21. Потребителят няма право да публикува информация, която е обидна, неприлична, сексуално ориентирана, заплашителна, расово или религиозно ориентирана, незаконнни материали или всякакви материали, които съдържат елементи на насилие.

22. Потребителят няма право да накърнява по какъвто и да било начин правата на другите потребители, Дружеството, както и на трети лица

23. Потребителят е отговорен за съдържанието на информацията /включително снимки и видео/, която публикува или предоставя от свое име на другите потребители на OFFROADER.BG.

24. Потребителят може да ползва информацията, публикувана в OFFROADER.BG само за лични нужди. Няма право да изпраща, дистрибутира каквито и да било материали защитени от авторско право, търговски марки и друга такава информация без изричното съгласие на автора.

25. Потребителят е длъжен да  използва услугите на OFFROADER.BG по начин, който отговаря на законите в Република България

26. Забраняват се всякакви злоумишлените действия от страна на потребителите.. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща, препълване на каналите, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители.

27. Потребителите нямат право да пренасят, препращат или дистрибутирате каквито и да било материали които съдържат софтуерен вирус или други компютърни кодове, файлове, програми настроени да проникват, разрушават или ограничават функционирането на компютърният софтуеар или хардуеар.

28. Потребителят няма право да се намесва/разрушава услугите предоставяни от OFFROADER.BG или сървъра /мрежата свързана със сървъра.

29. Потребителя лично е отговорен за своите взаимоотношения с останалите потребители на уебсайта. Дружеството не е, и не може да бъде намесвано в комуникацията и действията между отделните потребители.

30. Потребителят няма право да въвежда в заблуждение останалите потеребители на уебсайта.

31. Дружеството запазва правото, но не и задължение да наблюдава комуникацията между потребителите.

32. Потребителят е длъжен сам да осигури необходимото му оборудване /хардуер и софтуер/ за ползване на услугите на OFFROADER.BG.

Глава 5. Права и задължения на Дружеството. Отговорност.

33. Дружеството се задължава да положи необходимата грижа, за да осигури възможност на потребителите да ползват безпрепятствено услугите, предоставяни чрез OFFROADER.BG, съобразно настоящите Общи условия и законодателството на Република България.

34. Дружеството си запазва правото да записва IP адреса на потребителя и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с настоящите Общи условия.

35. Дружеството се задължава да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите. Задължава се да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи като полиция, съд, прокуратура и други подобни.

36. Дружеството запазва правото си, но не е задължено да наблюдава и контролира съдържанието на материалите, публикувани в OFFROADER.BG, както и за посегателства срещу авторските права върху последните.

37. Дружеството има право да прекрати достъпа на определени потребители до OFFROADER.BG, когато се установи, че те са предоставили неверни данни или по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват правата на дружеството или на трети лица, и нарушават законодателството на Република България.

38. Дружеството има право да заличи от OFFROADER.BG материали, чието съдържание противоречи на настоящите Общи условия или законодателството на Република България.

39. Дружеството има право да поставя в OFFROADER.BG препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел, доколкото последните не накърняват правата на потребителите.

40. Дружеството не е  отговорно за щети, в следствие употреба на информация, поместена в OFFROADER.BG.

42. Възможно е някои от потребителите или гостите на OFFROADER.BG да ползват материали на сървъра, и вие да бъдете намесени без ваше желание. Дружеството не е отговорно за начина на изпозване на публикуваната в OFFROADER.BG информация /вкл. снимки, видео/. 

42. OFFROADER.BG си запазва правото да контролира времето на съхранение на съобщенията и публикуваната информация.

43. Дружеството не носи отговорност ако някой от потребителите е публикувал неверни данни или е въвел в заблуждение трети лица.

44. Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

45. Дружеството не носи отговорност за щети, неточности, пропуснати ползи или недоразумения възникнали при позване на уебсайта или породени от грешки в системата

46. Дружеството не носи отговорност, за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет,  както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или ползваните сървъри.

 Глава 6. Промени на уебсайта

47.Услугите, предоставяни чрез OFFROADER.BG са динамични, т. е. непрекъснато се допълват и променят с оглед тяхното усъвършенстване.

48. Ние запазваме правото се да променяме дизайна, съдържанието на уебсайта, режима на предоставяне на услугите.

49. Всички промени които извършваме ще бъдат оповестявани чрез публукуване на уебсайта или ще уведомяваме своевременно потребителите чрез обявената от тях електронна поща.

Глава 7. Връзки с трети страни. Авторски права 

 50. OFFROADER.BG съдържа линкове към други страници или Интернет ресурси, които са извън уебсайта. Същите считаме, че могат да бъдат в услуга на нашите потребители. Ние не контролираме съдържанието им, както и не сме отговорни за съдържанието, продуктите, услугите или информацията намираща се в тези линкове.  

51. Логото, съдържанието, и oстаналите елементи на уебсайта OFFROADER.BG са изключителна собственост на "ДЕБОТЕХ ГРУП" ООД. Вие се задължавате да не копирате, модифицирате, публикувате, предавате, изнасяте, продавате каквато и да била информация обект на авторко право, освен с изрично Наше съгласие.

52. С разполагането на потребителско съдържание под каквато и да е форма на уебсайта OFFROADER.BG , потребителят предоставя на Дружеството неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения. В случай, че предоставеното Потребителско съдържание включва обекти на интелектуална собственост, потребителя декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тях или има правото да използва съответните материали.

Глава 8. Допълнителни разпоредби

53. Настоящия договор се прекратява при настъпване на някое от следните обстоятелства:

- по взаимно съгласие

- едностранно, от изправната страна, при съгласие;нарушаване на настоящите Общи условия;

- при прекратяване на дейността на Дружеството или при спиране на поддръжката на OFFROADER.BG от Дружеството;

-  в други предвидени в закона случаи.

54. При прекратяване на договора, профилът на потребителя се заличава.

55. Настоящия договор не се ограничава с определен срок.

56. Дружеството има право да променя едностранно настоящите общи условия, за което се задължава да уведоми потребителя в подходящ срок и по подходящ начин.

57. Потребителят може да заяви, че не приема промените в едноседмичен срок от уведомяването му за промените. В този случай договорът между потребителя и Дружеството се прекратява в едноседмичен срок от заявлението. В случай, че потребителят не заяви неприемане на промените, той се счита обвързан от тях.

58. Настоящите Общи условия са публикувани на български език в уебсайта OFFROADER.BG, като потребителите или гостите имат свободен достъп до тях и във всеки един момент.

59. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

60. Всички противоречия, възникнали между Дружеството и потребителите на OFFROADER.BG ще се разрешават чрез преговори и споразумение, а когато такова не може да бъде постигнато, споровете ще се решават от компетентния съд.

61. Контакт с Нас:

Уебсайт: OFFROADER.BG

e-mail: offroaderbulgaria@gmail.com

Търговец: "ДЕБОТЕХ ГРУП" ООД

ЕИК: 200443752
Адрес на регистрация: Град Пловдив, ул. Григор Пърличев 25А

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В...
SvejoFacebookTwiter
Copyright © OFFROADER 2010. Всички права запазени! Условия за Ползване / Създадено от За Вас