OFFROADER.BG
ПОТРЕБИТЕЛИ
Последно регистриран: TommieImasp
СК ОФРОУДЪР

 

УСТАВ

на сдружение с нестопанска цел

СПОРТЕН КЛУБ „ ОФРОУДЪР”

I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
     (2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
     (3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

Чл. 2. (1) Наименованието на Сдружението е СПОРТЕН КЛУБ „ОФРОУДЪР”, което може да се изписва и на латиница както следва: SPORTS CLUB “OFFROADER”
     (2) Наименованието на клоновете на сдружението се образуват като към наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. 


Чл. 3.  Седалището и адресът на управление на Сдружението са: град Пловдив, община Пловдив, улица Григор Пърличев № 25А


Чл. 4.  Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.


Чл. 5.  Сдружението осъществява дейност в Частна полза.


Чл. 6.  Основни цели на Сдружението са: 

-          да обединява и стимулира своите членове, техните общности и организации като насърчава и развива потребностите им, свързани с практикуване на  Офроуд, скално катерене, алпинизъм, планинско колоездене, рафтинг,  както и всички екстремни спортове, практикувани сред природата, извън населените места и републиканската пътна мрежа

-          да организира, подпомага и ръководи спортни прояви на своите членове

-          да спомага за повишаване на физическата и спортната култура сред членовете си

-          да развива дейности за популяризиране на екологията и екотуризма сред своите членове, техните семейства и общности.


 Чл. 7.  Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели, са:

-          организиране на срещи, дискусии  и семинари

-          поддържане на контакт със сродни организации в страната и чужбина

-          организиране на спортно – тренировъчна и спортно - състезателна дейност. разработване на календар за спортни прояви;

-          организиране на промоции и тестове на МПС, оборудване и екипировка;

-          организиране на спортни мероприятия

-          популяризиране на дейността чрез интернет сайта: www.offroader.bg

-          осигуряване финансиране на дейността съгласно Чл.8 от настоящия Устав

-          осигуряване на материално- техническа база;

 

 Чл. 8. Сдружението се финансира чрез:

1. членски внос;

2. дарения, спонсорство и завещания;

3. предоставени средства от държавата и/или общините;

4. такси за участие в организирани спортни прояви;

5. от управлението на собственото имущество;

6. предоставени средства от сродни международни организации;

7. приходи от предоставени услуги на граждани;

8. приходи от реклама, телевизионни и други права на разпространение;

9. други приходи от стопанска дейност, извършвана за финансиране целите на Сдружението.

Чл. 9. Предмета на дейност на Сдружението е:

-          Организиране на срещи и семинари на своите членове и кандидат – членове, свързани с целите на дружеството.

-          Участие със свои състезатели индивидуално или отборно в национални и международни спортни прояви

-          Организиране и администриране спортни състезания и експедиции

 

II.  ЧЛЕНСТВО


Чл. 10. (1) Членуването в сдружението е доброволно.  Членове могат да бъдат физически и юридически лица.
     (2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
     (3) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно физическо  лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.


 Чл. 11.  Всеки член на сдружението има право:
     1.  да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
     2.  да бъде избиран в неговите органи на управление;
     3.  да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
     4.  да бъде информиран за дейността на сдружението;
     5.  да ползва имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.


           Чл. 12.  Всеки член на сдружението е длъжен:
     1.  да внася ежемесечно членския си внос;
     2.  да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
     3.  да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.


    Чл. 13.  Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.


    Чл. 14.  Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителя, който разглежда молбата и в едномесечен срок внася кандидатурата в Общото събрание.  Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.


   Чл. 15.  (1) Членството се прекратява:
     1.  с едностранно волеизявление до сдружението;
     2.  със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
     3.  с изключване;
     4.  с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;

     5.  отпадане

     6. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел.
     (2) При прекратяване на членството, се уреждат имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението. 

     (3) Решението за изключване се взема от Управителя на Сдружението, при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.  Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението. 
     (4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението.  Отпадането се констатира от Управителя по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

 

III.  ИМУЩЕСТВО


     Чл. 16.  Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.


     Чл. 17. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос.  Членският внос е в размер на 100 /сто/ лева годишно.             

     (2) Срокът за внасянето на членския внос е до 31 Март, на годината за която се отнася.

     (3) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание.  В решението си общото събрание определя целта,  размера и начина на събиране на вноските. 

     (4) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
     (5) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от общото събрание на сдружението.
     (6) Сдружението чрез Управителя може да получава дарения от физически или  юридически лица,  финансирания, да сключва договори за спонсорство.


 Чл. 18. (1) Сдружението може да извършва всякакъв вид незабранена от закона стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирано
         (2) Реализираната печалба от стопанската дейност не се разпределя, а се използва за постигане целите на Сдружението.

        (3) Стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.
         (4) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителя на сдружението.


     Чл. 19.  При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението.

 

IV.  УПРАВЛЕНИЕ


     Чл. 20.  Органите на сдружението са Общото събрание и Управител (изпълняващ функциите на управителен съвет).


     Чл. 21.  В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител. 


     Чл. 22. (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
     (2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
     (3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
     (4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
     (5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.


     Чл. 23.  Общото събрание:
     1.  изменя и допълва Устава на сдружението;
     2.  приема други вътрешни актове;
     3.  преобразува и прекратява сдружението;
     4.  приема и изключва членове;
     5.  избира и освобождава Управителя и определя възнаграждението му;
     6.  одобрява годишния финансов отчет;
     7.  назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
     8.  разглежда жалби срещу решения на Управителя за прекратяване на членство;
     9.  взема решение за откриване и закриване на клонове;
     10.  взема решение за участие в други организации;
     11.  приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
     12.  приема бюджета на сдружението;
     13.  взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
     14.  приема отчета за дейността на Управителя;
     15.  отменя решения на Управителя, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
     16.  освобождава от отговорност Управителя.


     Чл. 24. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание. 

 (2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителя  - извънредно Общо събрание.


     Чл. 25. (1) Общото събрание се свиква от Управителя.  То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.
     (2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителя не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
     (3) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.


     Чл. 26.  Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.  При поискване те се представят на всеки член безплатно.


     Чл. 27. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители.  Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

     (2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.


     Чл. 28.  Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове.  При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото

място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.


     Чл. 29.  Всички членове имат право на един глас.


     Чл. 30.  Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
     1.  предявяване на искове срещу него;
     2.  предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
     3.  при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения.


     Чл. 31. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
     (2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.


     Чл. 32. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
     (2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.


     Чл. 33. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол. Протоколът се води според изискванията на закона.
     (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.  Към протоколите се прилага списък на присъстващите

     (3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да
следи за точното записване на решенията в протокола.


     Чл. 34. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управител (изпълняващ функциите на управителен съвет).
     (2) Управителя се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.
     (3) Управителя може да бъде преизбиран без ограничение.


     Чл. 35. (1) Управителят, трябва да:
     1.  има постоянно местоживеене в страната;
     2.  притежават подходяща квалификация и опит;
     3.  не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.


     Чл. 36. (1) Управителят организира и ръководи цялостната дейност на Сдружението. Той решава всички въпроси, сключва всякакви сделки свързани с  дейността на Сдружението, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия устав са от изключителната компетентност на Общото събрание.

     (2) Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на сдружението и да пази тайните на сдружението и след като престане да изпълнява тази длъжност.

     (3) Управителят осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
     (4) Управителят приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонал, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.
     (5) Управителят взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем.
     (6) Управителят определя реда и организира извършването на стопанската дейност на сдружението.
     (7) Управителят подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.
     (8) Управителят подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.
     (9) Управителят осигурява изпълнението на решенията на Общото
събрание.
     (10) Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.


     Чл. 37. (1) Управителят носи отговорност за всички свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението

     (2) Управителят може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.


     Чл. 38. (1) Управителят има право на годишно възнаграждение.

     (2) Възнаграждението се определя от Общото събрание и се приема с бюджета за текущата година.

     (3) Възнаграждението се изплаща през месец Декември в текущата година за която се отнася.
     (3) Управителят бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за половин година.

      Чл. 39. Управителят има право да се откаже от полагащото му се възнаграждение и да упражнява своята дейност безвъзмездно.

 

                       V.  ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ОТЧЕТНОСТ

 

Чл. 40. (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.
           (2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

 

     Чл. 41.  (1) Ежегодно до 20 Февруари Управителят съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността.

(2) Годишният финансов отчет, докладът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителят, след което той ги  внася за разискване на свиканото за целта Общо събрание.


     Чл. 42.  В доклада за дейността се описва протичането на дейността и
състоянието на Сдружението,  разяснява се годишният финансов отчет.


     Чл. 43.  Сдружението води счетоводна отчетност и изготвя счетоводни отчети съгласно разпоредбите Закона за счетоводството.


     Чл. 44.  Сдружението не разпределя печалба.

 

     Чл. 45. (1) На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения.  Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя и  протоколчика.  Членовете на сдружението могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
     (2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, професията и занятието им, телефони за контакт, както и наименованието, седалището и адреса на управление, ЕИК, предмет на дейност на членовете - юридически лица. 

VI.  ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ


     Чл. 46.  Сдружението се прекратява:
     1.  по решение на Общото събрание;
     2.  при обявяването му в несъстоятелност;
     3.  с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;


     Чл. 47. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
     (2) Ликвидацията се извършва от Управителя на Сдружението или назначено от Общото събрание лице.  Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите.
     (3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя с решение на Общото събрание

 

              VII.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

     Чл. 48.  Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


     Чл. 49.  Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


     Настоящият устав съдържа седем страници и е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел СПОРТЕН КЛУБ „ ОФРОУДЪР”, състояло се на 19 Септември 2011г. в град Пловдив, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

     Учредители:   

1.  Атанас Делев

2.  Божин Бонев

3.  Антон Димов

 

19.09.2011г.

Пловдив

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В...
SvejoFacebookTwiter
Copyright © OFFROADER 2010. Всички права запазени! Условия за Ползване / Създадено от За Вас