OFFROADER.BG
ПОТРЕБИТЕЛИ
Последно регистриран: Karenacind
Правилник на „Bulgaria Trophy Challenge 2013”
22.03.2013

РАМКОВ ПРАВИЛНИК

(регламент)

за провеждане на офроуд състезания 

Bulgaria Trophy Challenge 2013”

 

 

  1. Обща информация.

 Чл.1. С настоящия правилник се урежда провеждането на  Веригата офроуд състезания „Bulgaria Trophy Challenge 2013”

Чл.2. Веригата офроуд състезания „Bulgaria Trophy Challenge 2013” е за автомобили с висока проходимост до 3,5 тона и включва отдени състезания с трасета с аналогична степен на трудност на територията на Република България.

Чл.3. (1) Състезанията се провеждат в един основен клас – „Трофи”, участниците  в който се състезават за Купата „Bulgaria Trophy Challenge 2013”  в края на сезон 2013.

(2) Организаторите на отделните състезания имат право по свое усмотрение да включат и други класове, които се администрират отделно от клас „Трофи”

Чл.4. (1) Базите (биваците), трасетата, таксите за участие на всяко едно конкретно състезание от веригата се определят от неговите организатори

(2) Информацията по предходната алинея се обявява като допълнение към настоящият правилник най – късно до 2 месеца преди обявената от тях дата за състезанието.

(3)  В базите се обособяват офиси на секретариата, оборудвани с необходимата техника за администриране на състезанието.

 

 2. Трасета

 Чл.5. (1) Трасетата са на територията на Република България, като преминават по съществуващи полски и горски почвени пътища или подробно обозначени от организаторите екстреми.

(2) Трасетата не са обезопасени и отцепени, и са със сравнително висока степен на трудност по „пресечен” терен.

Чл.6.  При движение по републиканската пътна мрежа се спазва Закона за движението по пътищата и правилника за прилагането му.

Чл.7.  (1) Състезателните екипажи преминават предвидените за тях задължителни трасета, описани в пътни книги.

(2) Пътната книга е във формат А5, с 5 реда на страница и описва конкретни ситуации от трасето, както и телефон на организатора.

(3) При преминавана на участък между две точки от пътната книга, описан с азимут, екипажът свободно избира маршрута на движение, ако в книгата или на брифинга не е упоменато друго.

Чл.8. (1) Трасетата могат да се състоят от отделни етапи, описани в пътните книги.

(2) Етапите могат да бъдат:

-          Специален етап (SS): Движение за време по пътна книга

-          Супер специален етап (SSS): Движение за време в ограден с ленти участък.

-          Свързващ етап (LS): Движение по пътна книга, като екипажите трябва да преминат етапа в рамките на определено от организатора контролно време.

 

Чл.9. Обявяването на трасета, часови графици, класирания, става единствено по следните начини:  

- пътна книга (road book),

- инструктаж на състезателите (брифинг),

- официален бюлетин на организатора (информационно табло в бивака).

 

3. Участие.

 Чл.10. За валиден старт в клас „Трофи” от веригата „Bulgaria Trophy Challenge 2013”са необходими най малко 5 (пет) стартирали участника.

Чл.11. (1) Начина на подаване на заявки и размерът на стартовите такси се обявяват като допълнение към настоящият правилник от организаторите на всяко едно състезание, най – късно до 2 месеца преди обявената от тях дата за състезанието

(2) Участниците заплащат стартова такса само след приета от организатора заявка.

(3) Участниците заплащат авансово 50% от стартовата такса в срок най късно до 15 календарни дни преди обявената дата за състезанието. Останалата част се заплаща при регистрация на екипажа в деня на състезанието.

(4) Екипаж може да заяви участие и плати такса след обявеният в предходната алинея срок, но в този случай заплаща стартовата такса обявена от организатора, но с 50% увеличение.

Чл.12. (1) Право на участие в екипажите имат всички дееспособни пълнолетни лица.

(2) Пилотите трябва да имат валидно свидетелство за управление на МПС за съответната категория. 

(3) Навигатори могат да и бъдат лица, навършили 16 години, но само с изрично нотариално заверено писмено съгласие от двамата родители (настойници).

Чл.13. (1) За старт се допускат автомобили с висока проходимост до 3,5 тона и редовна регистрация, преминали проверка при Административните и Технически комисии на отделните състезания.

 (2) Не се допускат МПС тип ATV, UTV, „бъги” и както и други МПС, които не са определени като „лек автомобил”

Чл.14. (1) Административните и Техническите комисиите се определят от организатора на конкретното състезание.

(2) Административната комисия проверява се за редовността на подадените заявки, платени такси, попълнени декларации, правоспособност на екипажите и други обявени изисквания за допускане до старт. Подготвя предварителни стартови списъци.

(3) Техническата комисия проверява за задължително/забранено оборудване, стикери, годност на автомобила да премине трасетата. Техническата комисия проверява автомобила само след извършена проверка от Административна комисия.

Чл.15. Един заявен автомобил може да бъде заменен с друг в същия клас, но най-късно до техническият преглед. Същото се отнася и за член от екипажа.

Чл.16. (1) Преди старта състезателите са длъжни да поставят стартовите номера на определените от организаторите места, както и рекламните стикери на спонсорите.

(2) Всички стартови номера от други състезания трябва да бъдат отстранени или закрити.

Чл.17.  Не се допускат до старт пилоти видимо употребили  алкохол или други упойващи вещества.

Чл.18. (1) Реда на стартиране при първият старт се определя от организатора на конкретното състезание.  

(2) Следващият състезателен ден се стартира съгласно временно класиране във възходящ ред.

Чл.19. Екипажите се състезават с един автомобил за всички състезателни дни.

Чл.20. (1) Всеки екипаж е задължен да стартира в точния час и да спазва реда на стартиране.

(2) Разрешава се стартиране само при пълен състав на екипажа.

(3) При закъснение за старт времето на екипажа започва да тече, а той стартира последен.

Чл.21. (1) Преди старта всеки екипаж получава Контролен карнет. 

(2) Екипажът е изцяло отговорен за съхранението на контролния си карнет по време на състезанието.

(3) Екипажът е длъжен да представя своевременно Контролния си карнет на отговорните съдии и да следи за правилното вписване на времена и контроли.

Чл.22. След финал за състезателния ден,  екипажа е длъжен веднага да предаде GPS устройството си и карнета на ресорния съдия.

Чл.23. Екипажите се задължават да се движат по описаните в пътната книга трасета както и да спазват всички указания в нея.

Чл.24. (1) Ако организатора е обявил време за Край на състезателният ден и затваряне на етапите, в който 50% от стартиралите екипажи не успеят да се включат, то това време може да бъде удължено от директора на състезанието по решение на спортните комисари.

(2) Това решение по възможност трябва да се сведе до знанието на състезателите чрез контролите по трасето.

Чл.25. (1) По определени точки от пътните книги в трасетата организатора разполага контроли (CP).

(2) Контролите могат да бъдат:

-  Часови физически контроли - заверяват контролният карнет и вписват времето на преминаване.

- Транзитни физически контроли -  заверяват контролният карнет.

- Виртуални транзитни контроли. При тях преминаването се отчита чрез GPS контрол.

(3) Наличието на виртуални транзитни контроли се обявява на брифинга преди състезателният ден. Не е задължително те да бъдат описани в пътните книги.

Чл.26. В случай на отклонение от зададеният в пътната книга маршрут, екипажът е длъжен да се върне в трасето до последната точка от пътната книга през която е преминал.

 Чл.27. Връзка със състезателите по време на състезанието чрез телефон или радиостанция се допуска единствено при инцидент или за предотвратяване на инцидент.

Чл.28. Организатора обявява вида на GPS координатите, и е длъжен да впише координатите на базата (бивака) в пътната книга и на информационното табло.

Чл.29. По време на цялото състезание участниците са длъжни да спазват указанията на организаторите и съдиите по трасето.

Чл.30. В случай, че даден екипаж се откаже от състезанието, то той е дължен да информира оргаризаторите за това при първа възможност.

 

 4. Оборудване:

 Чл.31. Задължително оборудване на състезателните автомобили:  работеща лебедка, GPS  който записва Garmin съвместим трак, клетка за безопасност,  колани и каски за екипажа, аптечка, пожарогасител/и (мин. 2кг.), нож в купето с който могат да се срежат предпазните колани, колан (въже) за теглене с мин. дължина 6м, предпазен колан за дърветата, успокоител за въжето на лебедката, резервна гума, крик, изправни светлини и клаксони, чистачки, както и подходящи за трасетата агресивни гуми, твърдо резервоари за гориво.

Чл.32. В състезателните автомобили (включително личен багаж на екипажа) не може да се транспортират: туби с гориво, алкохол, огнестрелно оръжие.

Чл.33. Всички по-тежки предмети в купето, които при преобръщане могат да доведат до нараняване трябва да бъдат твърдо закрепени.

Чл.34. Организаторите на конкретните състезания имат право по свое усмотрение да регламентират допълнителни изисквания към оборудването на екипажите като допълнение на упоменатите по горе.

 

 5 . Начин на оценяване, класиране:

 Чл.35. Класирането се прави на база време измерване и се изготвя от главният съдия.

Чл.36. (1). На старта и финала на състезателния ден, са разположени часови физически контроли, чрез които се отчита общото време за преминаване на трасето за деня.

(2) Времето за преминаване на трасето за деня не влияе пряко върху класирането на екипажите.

Чл.37. На входа и изхода на всеки специален или супер специален етап са разположени часови физически контроли, чрез които се отчита времето за преминаване на съответния етап.

Чл.38. Чрез общата сума от времената за преминаване на  специалните и супер специалните етапи екипажите участват в класирането.

Чл.39. Всички времена се нанасят в контролните карнети на екипажите и протоколите на часовите контроли във формат „час:минути:секунди”.

Чл.40. (1) Ако по време на състезанието в даден специален или супер специален етап има „тапа” часовата контрола на входа на този етап вписва времето на пристигане на екипажите, но не ги допуска в етапа.

(2) В последствие, когато етапът е свободен за преминаване съдията от часовата контрола стартира състезателните автомобили по реда на пристигането им, като вписва времето на влизане.

(3) Времето за престой се изважда от общото време за преминаване на трасето за деня.  

Чл.41. Класирането за деня на даден екипаж се прави като към сумата от времената за преминаване на определени специални и супер специални етапите от трасето се прибавят наказанията (ако има такива) за извършените от екипажа нарушения на настоящия правилник.

Чл.42. Всички класирания се извършват във възходящ ред.

Чл.43. Съдия в даден специален или супер специален етап, след съгласуване с Директора на състезанието и Главният съдия има право да промени етапа, в случай че трасето е невъзможно за преминаване или наличие на инцидент.

Чл.44. Понятия свързани с класирането:

            Време за преминаване на етап (специален или суперспециален): Разликата между времената, вписани от часовите контроли на изхода и входа на етапа.

Време за преминаване на трасето за деня: Разликата между времената, вписани от часовите контроли на финала и старта на състезателният ден. Ако екипажът е имал престой на часова контрола и този престой е описан от съответната контрола, то времето за престой се приспада от времето за преминаване.

Контролно време за преминаване на трасето за деня:  Задава се от организатора. Времето за преминаване на трасето за деня от екипажите трябва да е по малко от Контролно време за деня.

Край на състезателният ден и затваряне на етапите: Конкретен час, който се задава от организаторите на състезанието и в който се затварят етапите.  След този конкретен час екипажите които не са финширали се счита, че не са завършили състезателният ден и са приключили на  последната взета от тях контрола, при което се налагат предвидените наказания. Краят на състезателният ден трябва да бъде най малко 1(един) час след Контролно време за преминаване на трасето за деня.

Класиране за деня: Суми от коригирани времена на участниците, включващи времената за преминаване на специалните и супер специалните етапи от трасето за състезателния ден и наказанията по правилника (ако има такива)

Временно класиране: Сума от коригираните времена на Класиранията за деня на участниците за всички завършени състезателни дни. Временното класиране е неокончателно.

Крайно класиране:  Сума от коригираните времена на Класиранията за деня на участниците за всички състезателни дни от състезанието. Крайното класиране е окончателно и се оформя в протокол, подписан от Главният съдия и Директора на състезанието.

 

Чл.45. Наказания.  Изразяват в наказателни минути, който се прибавят към  времето  за преминаване на етапите.

-          Неспиране на знак “STOP” от пътната книга – 30 минути.

-          Непредаване на GPS приемник и Контролен карнет до 15 минути от финширане на екипажа – 180 минути

-          Непреминаване през контрола (физическа или виртуална) – 120 минути.

-          Неспазване ограниченията на скоростта. Наказанието е 1 минута за всеки километър превишение до 10км/час превишение; и по 5 минути за всеки километър превишение над 10км/час превишение. За всяко едно нарушение. Ограниченията за скорост ще се контролират чрез GPS приемниците на участниците.

-          Невключване в Контролното време за преминаване на трасето за деня. Ако даден екипаж завърши преди обявеният Край на състезателният ден и затваряне на етапите, но не се включи в определеното контролно време, то към времето му в класирането се прибавя разликата между общото време за преминаване  и Контролното време.

-          Незавършване на състезателен ден. Когато екипажът се откаже или не пресече финала в рамките на определеното време за край на състезателният ден, тогава времето му за преминаване е 120 минути плюс времето от класирането на последния завършил същия състезателен ден  от същия клас (вкл. наказанията). Към това време се добавят и наказанията на екипажа.

-          При липса на GPS трак, загубен карнет, ако екипажът не стартира, или стартира но не премине повече от 2 км от трасето за деня, или не премине през нито една контрола, времето за преминаване е 240 минути плюс времето от класирането на последния завършил същия състезателен ден от същия клас (вкл. наказанията) Към това време се добавят и наказанията на екипажа.

-          При свързващите етапи времето на закъснение се добавя към общото време на състезателя,  с точност до завършена минута.

-          Движение през обработваеми площи (ниви, градини и др.) – 120 минути. Наказанието е валидно и когато има движение по азимут.

-          Връзване на стоманено въже за дърво (неизползване на предпазен колан)  – 60 минути.

-          Балансиране на автомобила, като навигатора е стъпил (качил) от външната страна: – 60 минути.  Балансирането (осигуряването) на автомобила при наклони става само с предпазан колан с дължина над 3м.

-          Натискане, ритане, държане или друго боравене с въжето на лебедката, когато то е опънато и „под напрежение” – 60 минути.

-          Отклонение над 100 метра (радиус) от описаният в пътната книга маршрут с цел облагодетелстване, освен ако в пътната книга не е описано друго – 120 минути

-          Неспазване на предписания в пътната книга – 120 минути

-          Напускане на трасето (лентите) с повече от две колела на автомобила  при Супер специален етап  – 60 минути

-          Скъсана лента при Супер специален етап  – 30 минути (за всяко скъсване)

-          Внасянето в етапа на помощни средства отвън с цел подпомагане на екипажа – 120 минути

-          Оставено оборудване на трасето – 30 минути

-          Ползване на асистенция от страна на асистираща машина – 60 минути.

-          Заобикаляне на Супер специален етап – 180 минути

-          Заобикаляне на препятствие или участък от Супер специален етап, който не може да се премине от състезателната машина след разрешение от ресорния съдия – 90 минути. Участъка, който се заобикаля не може да бъде по голям от 50% от Супер специалния етап.

Чл.46. Всяко наказание се налага поотделно за една всяка ситуация.

Чл.47 (1) Състезателите могат свободно да ползват лебедки, крикове, пътеки и т.н., но те трябва да са част от оборудването на МПС’то, като трябва да стартират и финшират с него.

(2) Не се допуска внасянето на помощни средства отвън.

(3) Навигатора  има право да се движи пеша по трасето и да помага на пилота, но на старта, финала, отделните контроли, трябва да бъде в автомобила (с каска и колан)

Чл.48. При констатиране на нарушения на настоящия правилник, както и на специфичните правила на всяко състезание, за които няма определено наказание, спортните комисари (съдиите) разглеждат всяко едно такова поотделно и налагат наказание адекватно на ситуацията.

Чл.49. Официалните резултати се обявяват от организатора на предвидените за това места.  

Чл.50. При допуснати грешки, организаторите имат право да променят обявеното крайно класиране, но не по късно от 24 часа от обявяване на същото.

 Чл.51. В случай на еднакво крайно класиране, предимство има автомобилът с по – малък обем на двигателя .

Чл.52. Контестации (протести) се подават в писмен вид от член на екипажа, до един час след обявяване на класирането за деня, или крайното класиране, като за целта се заплаща такса от 200 (двеста) лева, които се връщат от организатора, ако протеста е основателен.

Чл.53. Времеизмерването  в специалните и супер специалните етапи се извършва с точност до 1 (една) секунда. Времеизмерването  в свързващите етапи се извършва с точност до 1 (една) минута.

Чл.54. За контрол на разпоредбите в настоящия правилник организаторите ще ползват както физически лица, така и данни от GPS приемниците на участниците с които задължително са оборудвани състезателните автомобили.

Чл.55. Екипажите са отговорни за изправността на GPS приемниците си, както и за записаните на тракове (следи).

 

 6. Дисквалификация.

 Чл.56. Дисквалификация. Екипажите ще бъдат дисквалифицирани при:

-   Рязане на дървета.

- Движение на състезателен автомобил по трасето, като екипажа вътре е с незакопчани предпазни колани или без каски

- Оказана помощ от публиката. Такава се допуска само при инцидент и след разрешение от съдия.

- Неоказана първа помощ

- Опасно шофиране извън състезателните трасета.

-  Навлизане в трасето по време на състезанието на асистентско (сервизно)  МПС на даден екипаж за оказване на съдействие или евакуация.

-  Замяна на състезателен автомобил или член на екипажа след започване на състезанието.

-  Поправка, допълнение или подмяна на контролен карнет

-  Наличие на забранено оборудване по време на състезанието.

-  Манипулация на автомобила след прегледа от Техническата комисия, т.е. промени, които не отговарят на техническите изискванията на организатора.

 

7. Ползване на асистенция.

                                                                                                         

Чл.57. Състезателите свободно могат да си помагат едни на други при преминаване на трасетата.

Чл.58. (1) Контроли и финал на състезателен автомобил, който е теглен от друг такъв се зачитат.

(2) Тегленият автомобил се счита за пълноправен участник в състезанието и в тази връзка екипажът му следва да предаде контролният карнет и GPS приемника си в регламентираните срокове.

Чл.59. Организаторът не е длъжен да осигури асистиращи машини във всички етапи на трасетата.

Чл.60. (1) Асистиращите машини в трасетата са поставени  по усмотрение на организатора и основната им цел е да отстранят аварирали автомобили от конкретни етапи в трасето за да се осигури място за преминаване на останалите участници.

(2) Същите са позиционирани и местят само при авария, като това се съгласува с ресорния съдия и главният съдия.

Чл.61 При наличие на асистираща машина, член на екипажа трябва ясно и категорично да декларира, че има повреда и да заяви желание за ползване на асистенция.

Чл.62. (1) По време на състезанието не се допуска ползване на асистенция от друга машина с изключение на:

-          поставените от организатора МПС за асистенция

-          друг състезателен автомобил.

(2) Предходната алинея не се отнася за случаите когато при инцидент е застрашен човешки живот.

Чл.63. Екипажите могат свободно да ползват асистиращите машини като опорна точка, но само на определените за целта места за закачване.

Чл.64. Авариралите автомобили се евакуират след приключване на състезателния ден.

 

8. Съдии (Спортни комисари)

 

Чл.65. (1) Съдиите са разположени на старта, финала и по трасето.

(2) Съдиите следят за изпълнението на настоящият правилник, съдействат при организацията и анализа на резултатите, изготвянето на класирането, а също и при въпроси касаещи регламента.

Чл.66. Съдия има право да спре временно състезанието при наличие на опасност за учстници или зрители.

Чл.67. Всички съдии са пряко подчинени на главният съдия.

 

9. Зрители и Медии.

 

Чл.68. По време на състезанието зрителите и представители на медиите нямат право да навлизат в трасето и по никакъв начин не трябва да възпрепятстват състезанието. Длъжни са да спазват инструкциите на организаторите и съдиите.

Чл.69. В интерес на мероприятието е зрителите, медиите и участниците да си сътрудничат.

 

10 . Участие за Купата „Bulgaria Trophy Challenge 2013”

 

Чл.70. Участниците  във всяко едно състезание от веригата Bulgaria Trophy Challenge 2013 се състезават за голямата награда и Купата „Bulgaria Trophy Challenge 2013” в края на сезон 2013.

Чл.71. Не е задължително участието във всички обявени състезания от веригата.

Чл.73. (1) За позициите от класиранията на всяко едно конкретно състезание, състезателите получават определен брой точки.

 (2) Със сумата от тези точки те участват в генерално класиране, което ще бъде изготвено в срок до два часа след обявяване на крайното класиране от последното състезание на веригата Bulgaria Trophy Challenge 2013. При изготвяне на генералното класиране се изключва състезанието с най слабо класиране (или неучастие) на всеки един от екипажите.

Чл.74. Пълният списък от състезания, включени във веригата, както и датите им се обявяват най-късно до датата на провеждане на първото от тях.

Чл.75. За да бъдат признати точките от състезанията на даден екипаж е необходимо всички точки да бъдат спечелени от един и същи пилот. Автомобили и навигатори могат да се заменят.

Чл.76. (1) В надпреварата за Купата „Bulgaria Trophy Challenge 2013” участват всички български екипажи.

(2) Чуждестранни екипажи участват след изрично заявено желание.

(3) При участие на чуждестранни екипажи в някое от състезанията във веригата и те не са заявили участие за Купата „Bulgaria Trophy Challenge 2013”, то тяхното класиране се изключва при разпределянето на точките. 

            Чл.77.  Организаторите нямат право да бъдат част от екипажи, които участват в домакинското им състезание. Това не се отнася за техните автомобили, които могат да се ползват от други лица.

 

Чл.78.  (1) Точки получавани от класирането на всяко едно състезание от веригата:

1-во място - 25т.

2-ро място - 18т.

3-то място - 15т.

4-то място - 12т.

5-то място - 10т.

6-то място   - 8т.

7-то място   - 6т.   

8-то място   - 4т.

9-то място   - 2т.

10-то място - 1т.

 

(2) При наличие на равен брой точки, предимство има екипажът с по голям брой призови места.

 

11. Заключителни разпоредби.

 

Чл.79. Компетентните лица, които вземат решения при случаи непредвидени в този правилник са съдиите (спортните комисари) на всяко едно конкретно състезание.

Чл.80. Организаторите на отделните състезания запазват правото си да правят промени под формата на допълнения и приложения към настоящия правилник, но състезателите трябва да бъдат своевременно уведомени за това.

Чл.81. Промени в трасетата не могат да се правят един час преди старт, освен в извънредни ситуации.  

Чл.82. Всички изменения или допълнителни разпореждания се обявяват чрез официален бюлетин на организатора.

Чл.83. Организационният комитет на „Bulgaria Trophy Challenge 2013” запазва правото си на промени в настоящия правилник, но състезателите и организаторите на състезания трябва да бъдат своевременно уведомени за това.

Галерия
Коментари

няма налични коментари

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В...
SvejoFacebookTwiter
Copyright © OFFROADER 2010. Всички права запазени! Условия за Ползване / Създадено от За Вас